กรุณาตรวจสอบสิทธิและข้อมูลของท่านก่อนลงทะเบียน

correct.png
correct.png

ตรวจสอบสิทธิและหน้าที่ในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565

ตรวจสอบข้อมูลประวัติและเบอร์โทรศัพท์มือถือ กรณีมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลท่านสามารถดำเนินการผ่านระบบได้ทันที

หากท่านมีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่
ให้ท่านแจ้งความประสงค์การเข้าร่วมการประชุมก่อนยืนยันตัวตน (KYC) ใน IR Plus AGM
ผ่าน 4 ขั้นตอน

41925633_l_edited.jpg

TFAC Annual General Meeting 2022